вівторок, 4 серпня 2015 р.

Інтернетка - 2015 (ІІ)

Всеукраїнська інтернет-олімпіада з фізики
ІІ (заочний) тур
2015 рік
  9-й клас


Шановні дев'ятикласники!
Перед Вами завдання інтернет-олімпіади з фізики для учнів 9-х класів.
Необхідно підготовити розв'язки цих 5-ти задач в електронному вигляді та відіслати за адресою
http://osvitaodessa.org/?mod=internet_olimp
Переможці заочного туру запрошуються на очний, переможці очного - отримають персональне запрошення на Всеукраїнську олімпіаду з фізики! Розв'язують задачі учні, котрі мають річні оцінки з фізики 10-12 обов'язково (дівчат це не стосується), інші по бажанню.
Бажаю УСПІХУ!1. З океанського лайнера довжиною 150 м, який  рухається із швидкістю 36 км/год, прямо по курсу побачили човен з людьми з судна, яке потерпіло аварію. З середини лайнера на воду був спущений катер, який попрямував до човна зі швидкістю 72 км/год. Від носу лайнера до човна катер пройшов 3 км. Зупинившись біля човна на 1 хв та взявши потерпілих біду, катер пішов назад з тією ж швидкістю, та причалив у тому ж місці лайнера, де був спущений на воду. Визначити відстань, яку пройшов лайнер за весь час руху катера від моменту відплиття до повернення катера до лайнера. Побудувати графік залежності швидкості катера відносно лайнера від часу з моменту відплиття до причалювання. Швидкість катера під час руху вважати постійною.

С океанского лайнера длиной 150 м, движущегося со скоростью 36 км/ч, прямо по курсу была обнаружена лодка с людьми с потерпевшего бедствие судна.  С середины лайнера на воду был спущен катер, который направился к лодке   со скоростью 72 км/ч. От носа лайнера до лодки катер прошел 3 км. Остановившись       у лодки на 1 мин и взяв потерпевших бедствие, катер пошел обратно с той же скоростью и причалил в том же месте лайнера, где был спущен на воду. Определить расстояние, которое прошел лайнер за все время движения катера от момента отплытия до возвращения катера к лайнеру. Построить график зависимости скорости катера относительно лайнера от времени с момента отплытия   до причаливания. Скорость катера во время движения считать постоянной.
 
2. Два тіла однакового об’єму V з’єднані довгою ниткою. Густина першого тіла r1, густина другого тіла r2. Систему скидають з повітряної кулі, яка зависла  у повітрі. Через деякий час швидкість падіння системи стає сталою через те, що  сила тяжіння врівноважується силою опору повітря. Знайдіть силу натягу нитки  в усталеному режимі падіння.

Два тела одинакового объема V соединены длинной нитью. Плотность первого тела r1, плотность второго тела r2. Систему сбрасывают с зависшего воздушного шара. Через некоторое время скорость падения системы становится постоянной, так как сила тяжести уравновешивается силой сопротивления воздуха. Найдите силу натяжения нити в установившемся режиме падения.

 3. У закриту теплоізольовану посудину, яка має власну теплоємність, помістили певну масу льоду при температурі 0ºС та одночасно впустили деяку кількість пари. Після того, як весь лід розтанув, у посудині встановилася температура 20ºС. Якщо взяти льоду на 2 кг більше, але цей самий дослід проводити у закритому калориметрі, то кінцева температура встановиться також 20ºС. Яка кількість теплоти витрачена на нагрівання посудини у першому досліді? Питома теплоємність води  4,2 кДж/(кг·°C). Питома теплота плавлення льоду 330 кДж/кг.
        
В закрытый теплоизолированный сосуд, обладающий собственной теплоемкостью, поместили некоторую массу льда при температуре 0°C  и одновременно впустили некоторое количество пара. После того как весь лед растаял,  в сосуде установилась температура 20°C. Если взять льда на 2 кг больше, но этот же опыт проводить в закрытом калориметре, то конечная температура установится также 20°C. Какое количество теплоты затрачено на нагревание сосуда в первом опыте? Удельная теплоемкость воды 4,2 кДж/(кг·°C). Удельная теплота плавления льда 330 кДж/кг.
 4. У циліндричній склянці з водою на дротяній нитці висить кулька, вморожена  у шматок льоду. Лід з кулькою цілком занурений у воду і не торкається стінок та дна склянки. Після того, як лід розтанув, кулька залишилася висіти на нитці, цілковито зануреною у воду. Рівень води у склянці за час танення льоду зменшився  на ΔH (ΔH>0), а сила натягу нитку збільшилася у К разів. Знайти об’єм кульки. Густина води ρ0  , дроту ρ, площа внутрішнього перерізу склянки – S.
В цилиндрическом стакане с водой на проволочной нити висит шарик, вмороженный  в кусок льда. Лёд с шариком целиком погружен в воду и не касается стенок и дна стакана. После того, как лед растаял, шарик остался висеть на нити, целиком погруженный в воду. Уровень воды в стакане за время таяния льда уменьшился на ΔH (ΔH>0), а сила натяжения нити увеличилась в K раз. Найти объем шарика. Плотность воды ρ0, проволоки – ρ, площадь внутреннего сечения стакана – S.

5. Вивчіть зміну відносного показника заломлення сольового розчину від концентрації. Дослідження проведіть для температур розчину 200С, 400С, 600С.
        
Изучите изменение относительного показателя преломления солевого раствора от концентрации. Исследования проведите для температур раствора 200С, 400С, 600С.