субота, 1 липня 2017 р.

Інтернетка з фізики

Інтернет-олімпіада з фізики

11 клас

ПЕРШИЙ ТУР

Завдання виконують учні, 
які перейшли в 11-й клас.         1. Гімнастка кидає обруч у вертикальній площині вздовж підлоги зі швидкістю V0 = 4 м/с, закрутивши його з кутовою швидкістю w = 40 с-1 так, що він, торкнувшись підлоги, повернувся назад, не відриваючись від неї. Діаметр обруча D = 1 м.  Не враховуючи можливих втрат тепла обручем, знайдіть найбільше можливе підвищення його температури внаслідок тертя після повернення, якщо питома теплоємність матеріалу обруча  С = 880 Дж/(кг×К).


Гимнастка бросает обруч в вертикальной плоскости вдоль пола со скоростью V0 = 4 м/с, закрутив его с угловой  скоростью w = 40 с-1 так,  что он, коснувшись пола,  возвратился  назад,  не  отрываясь  от  него.  Диаметр  обруча  D = 1 м. Не учитывая возможных потерь тепла обручем, найдите наиболее возможное повышение его температуры вследствие трения после возвращения, если удельная теплоемкость материала обруча  С = 880 Дж/(кг×К).

2. З ідеальним одноатомним газом проведений циклічний процес, який зображений на малюнку. Ділянки 1 – 2 та 3 – 4 – ізотерми, 2 – 3 та 4 – 1 – ізохори,     1 – 3 – адіабата.  ККД циклу 1 – 2 – 3 – 1 дорівнює   η1 , а ККД 1 – 3 – 4 – 1 дорівнює  η2. Чому дорівнює ККД  циклу 1 – 2 – 3 – 4 – 1?

С идеальным одноатомным газом проведен  циклический процесс, который изображен на рисунке. Участки 1 – 2  и 3 – 4 – изотермы, 2 – 3       и 4 – 1 – изохоры, 1 – 3 – адиабата.  КПД цикла        1 – 2 – 3 – 1 равен η1 , а КПД цикла 1 – 3 – 4 – 1 равен  η2.  Чему равен КПД цикла 1 – 2 – 3 – 4 – 1? 

3.  У аеропорті, розташованому на широті екватору, є троє однакових маятникових годинників. Годинник А залишають у аеропорті, годинник В розміщують у літаку, який відлітає на схід, а годинник З – у літаку, який відлітає на захід. Одного дня рівно опівдні, коли всі годинники показують один і той же час, літаки  злітають. Літак  В облітає земну кулю уздовж екватора у східному напрямку з постійною шляховою швидкістю. Літак З облітає земну кулю у західному напрямку з тією ж шляховою швидкістю.  Наступної доби обидва літаки прибувають до аеропорту одночасно, оскільки їхні шляхові швидкості однакові. Годинник А, який залишився у аеропорті,  показує у момент прибуття літаків точно полудень, тобто між зльотом і посадкою обох літаків пройшло 24 год, 0 хв і 0,00000000 с.
       а)  Чи будуть всі троє годинників як і раніше показувати один і той  самий час? Якщо ні, то перерахуйте фізичні причини, які,  на Вашу думку, могли спричинити це розходження.

        б) Візьміть до уваги найбільш суттєву причину і визначте покази годинників В та З у той момент, коли годинник А у аеропорті показує полудень (після 24-годинного польоту). Можна вважати, що радіус Землі RЗ = 6000 км.

В аэропорту, расположенном на широте экватора, имеются трое одинаковых маятниковых часов.  Часы А оставляют в аэропорту, часы В помещают в самолет, отлетающий на восток, а часы З – в самолет, отлетающий на запад. Однажды точно в полдень, когда все часы показывают одно и то же время, самолеты взлетают. Самолет В облетает земной шар по экватору в восточном направлении с постоянной путевой скоростью. Самолет З облетает земной шар в западном направлении с той же путевой скоростью. На следующие сутки оба самолета прибывают в аэропорт одновременно, поскольку путевые скорости у них одинаковы. Часы А, оставленные в аэропорту, показывают в момент прибытия самолетов точно полдень, т.е. между взлетом и посадкой обоих самолетов прошло 24 ч, 0 мин и 0,00000000 с.
       а) Будут ли эти трое часов по-прежнему показывать одно и то же время? Если нет, то перечислите физические причины, которые, по вашему мнению, могли бы вызвать это расхождение.
    б) Примите во внимание наиболее  существенную причину и определите показания часов В и З в тот момент, когда часы А в аэропорту показывают полдень (после 24-часового полета). Радиус Земли можно считать равным RЗ = 6000 км.4. Кулька масою т = 50 г рухається із швидкістю v0 = 5 м/с уздовж оптичної осі збиральної лінзи, яка встановлена на підставці на гладенькій підлозі (див. мал.). Після пружного удару кулька відскакує від лінзи. Маса лінзи з підставкою  М = 0,2 кг, фокусна відстань f = 10 см. Скільки часу буде існувати уявне зображення кульки? Силою тяжіння знехтувати.

Шарик массой т = 50 г движется вдоль оптической оси собирающей линзы, установленной на подставке на гладком полу (см. рис.). После упругого удара шарик отскакивает от линзы.       Масса линзы с подставкой М = 0,2 кг, фокусное расстояние    f = 10 см.  Сколько времени   будет существовать мнимое изображение шарика? Силой тяжести пренебречь.

5. Увага!  Дане  завдання виконується протягом І і ІІ турів у зв’язку із значним обсягом дослідження. Результати надати у ІІ турі.

Вивчіть швидкість розряду зарядженого електрометра  від зовнішніх  параметрів. Запропонуйте еквівалентну електричну схему явища, яке Ви вивчаєте і оцініть номінали елементів цієї схеми.

Изучите скорость разряда заряженного электрометра от внешних параметров. Предложите эквивалентную электрическую схему изучаемого Вами явления и оцените номиналы элементов этой схемы. Термін виконання роботи:

перший тур 19 червня - 01 серпня 2017 року;
другий тур – 01 серпня – 15 вересня 2017 року;

Більше інформації читати тут:
http://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/internet-olimpiadi.html


Бажаю успіху!